កម្មករ​​​រោង​​​ចក្រ​​​ដួល​​​សន្លប់​​​បន្ថែម​​​ទៀតដោយ​​​មិន​​​ដឹង​​​មូលហេតុ​​​ច្បាស់​​​លាស់​​​