ការ​​​ដួល​​​សន្លប់​​​ក្នុង​​​ចំនួនដ៏ច្រើន​​​នៅ​​​រោង​​​ចក្រ​​​​​​កាត់​​​ដេរ H&M រក​​​មិនឃើញ​​ថា​​​មាន​​​បញ្ហាអ្វីឡើយ​​​