ដំណោះ​​​ស្រាយ​​​ជំុវិញ​​​វិវាទដីធ្លី​ទាក់ទិន​​​ចម្កា​​​​រ​​​អំពៅ​​​​​មិន​​​បញ្ចូល​​​សហគមន៍​​​មួ​​​យ​​​ចំនួន​​​​​​