តំណាង​​​ពលករ​​​ស្នើ​​​សុំឱ្យមាន​​​ការ​​​បោះឆ្នោត និង​​​ចុះឈ្មោះបោះ​​​ឆ្នោត​​​​​​នៅ​​​ថៃ