ម៉ុងតាញ៉ាបារម្ភអំពី​​​អនាគត​​​ ពេល​​​អង្គការ​​​ជន​​ភៀសខ្លួន​​​អំពាវ​​​នាវ​​​ទៅរដ្ឋាភិបាល​​​