គណបក្ស​​​អំណាច​​​ខ្មែរ​​​​​​ប្រកាស​​​ពីការ​​​ធ្វើ​​​សមាជ​​​ដើម្បី​​​ជ្រើស​​​រើស​​អ្នក​​​ជំនួស​​​អតីត​​​ប្រធានគណ​​​បក្ស​​​ដែល​​​ជាប់​​​ពន្ធនាគារ