កម្មវិធីផ្សាយ​របស់​​​វិទ្យុ RFA និង VOA ត្រូវ​បាន​​បញ្ឈប់​នៅ​តាម​បណ្ដា​ខេត្ត​ទូទាំង​ប្រទេស​