គ្រូបង្រៀន​​​សាសនាគ្រិស្ត​​​ម្នាក់​​​លង់​​​ទឹកស្លាប់​ក្នុង​គ្រោះ​ថា្នាក់​ពេល​​​បើក​​​រថយន្ត​​​ចុះដ​​​ឆ្លង​​​ទន្លេមេគង្គ