សហរដ្ឋ​​​អាមេរិក​​​​​​​​ដាក់​​​ទណ្ឌកម្ម​​​​ទិដ្ឋាការ​​​លើប្រទេស​​​កម្ពុជា​​​ និង​​​ប្រទេស​​​ចំនួន​​​៣ផ្សេង​​​ទៀត​​​