គណបក្ស​​​ប្រឆាំង​​​ចោទ​​​ប្រកាន់​​​ CPP ថា​​​រារាំង​​​ការ​​​ងារ​​​របស់មន្ត្រីខ្លួន​នៅ​​​ក្នុង​​​ឃុំ​​​សង្កាត់​​​