កម្ពុជា​​​ជំរុញឱ្យអត់ធ្មត់​​​ក្នុង​​​ការ​​​​​ព្រាង​​​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​​​អាស៊ាន និង កូរ៉េ​​​ខាងជើង