ក្រសួង​​​មហាផ្ទៃ​​​លើក​​​ឡើង​​​ថា NGOs  ​​​ភាគ​​​ច្រើន​​​ធ្វើ​​​ព្រងើយ​​​កន្តើយ​​​ចំពោះ​​​ការ​​​​តម្រូវ​ឲ្យ​ដាក់​ជូន​ព៏ត៌មាន​គណនីធនាគារ​​​​