អនាគត KNUP ស្ថិត​​​ក្នុង​​​មន្ទិល ​​​ខណៈលោក ញឹក ប៊ុនឆៃ​​​ ជាប់ពន្ធនាគារ​​​