​នគរ​បាល​​ប្រឆាំង​​​បាតុកម្ម​ហ្វឹកហាត់​បាញ់​គ្រាប់​​​កាំភ្លើង​ពិត​