ស្ថានទូត​​​អាមេរិក​​​ឆ្លើយ​​​​​​តប​​​ចំពោះការ​​​គំរាម​​​របស់លោក ហ៊ុន​​​ សែន ក្នុងការ​​​ដក​​​សញ្ជាតិ​​​ចៅ​​​របស់​​​លោក