ភាពតានតឹង​​​កើតឡើង​​​អំឡុង​​​សវនា​​​ការ​​​ឧទ្ធរណ៍របស់អ្នក​​​ស្រី ទេព វន្នី