ការ​​​ផ្លាស់ប្តូរតួនាទី​​​អភិបាល​​រាជធានី ខេត្ត​​​ធ្វើ​ឱ្យ​មានទាំង​​​ការ​​​សរសើរ​​​ និង​​​ការ​​​ខក​ចិត្ត​