គ.ជ.ប ស្នើ​​​ឱ្យរដ្ឋាភិបាល​​​​ចាត់​​​វិធាន​ការ​​​តាម​​​ផ្លូវច្បាប់​​​លើ​​​ អ្នក​​​រិះ​​​គន់​​​ខ្លួន​​​តាម​​​បណ្តាញ​​​សង្គម​​​​​​