នគរបាលចាប់​បាន​​​គ្រឿង​​​ញៀន​​​ទម្ងន​​​់​​​ជិត​​​៥០គីឡូក្រាម​​​​នៅ​ភ្នំពេញ​