នគរបាល​​​​​​ឃាត់ក្បួន​​​រថយន្ត​​​​​​អ្នក​​​ភូមិ​​​មិន​​​ឱ្យ​​​ធ្វើ​​​ដំណើ​​​រមក​​​ដាក់​​​ញត្តិ​​​នៅ​​​ភ្នំពេញ​​​