ការ​បោះ​ឆ្នោត​​​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់ ល្បង​កម្លាំង​ចាក់​ឫស​របស់​់​ CPP ទល់​នឹង​សម្ទុះ​គាំទ្រ​របស់​ CNRP