អ្នក​​​សង្កេត​​​ការ​​​ណ៍​​​បោះឆ្នោត​​​ និង​​​គណបក្ស​​​សង្គ្រោះជាតិ​​​ធ្វើតេស្តទឹក​​​ថ្នាំ​​​