កសិករ​ចិញ្ចឹម​ជ្រូកនៅ​ក្នុង​ស្រុក​ស្នើ​​​សុំ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​ទប់ស្កាត់​ការ​នាំចូល​ជ្រូក​ពី​បរទេស​