សមាជិក​រណសិរ្ស​រំដោះជាតិ​ខ្មែរ​ពីរនាក់​​​ត្រូវចាប់​ខ្លួន​អំឡុងពេល​​ធ្វើសន្និសីទ