គ.ជ.ប អះ​​​អាង​​​ថា ទឹក​​​ថ្នាំថ្មី​​​ដែលប្រើ​​​សម្រាប់ការ​​​បោះ​​​ឆ្នោត​​​លុប​​​មិន​​​ជ្រះ