កម្ពុជា​​​បើក​​​ការដ្ឋាន​​​សាងសង់​​​រោងចក្រ​​​ច​​​ម្រាញ់​​​ប្រេង​​​កាត​​​លើក​​​ដំបូងរបស់​​​ខ្លួន​​​