គណបក្ស​​​សង្គ្រោះជាតិ​​​​​​ដកពាក្យ​​​បណ្តឹង​​​​ប្ដឹង​គណ​​​បក្ស​​​ប្រជាជន​​