ផ្ទះ​​​ដែល​​​លោក​​​ កែម ឡី ធ្លាប់​​​រស់​​​នៅកាល​​​ពី​​​ក្មេង​​​ក្លាយជា​​​កន្លែង​​​ពល​​​រដ្ឋ​​​ទៅ​​​​​​អុជ​​​ធូប