គ.ជ.ប. នឹង​​​រៀបចំ​​​កិច្ចពិភាក្សា​​​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់គណបក្ស​​​នយោបាយ​​​​​តាម​​​កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ និង​​​វិទ្យុ​​​