ក្រុម​​​មន្ត្រី​​​រៀប​​​ចំ​​​សិក្ខាសាលា​​​ក្នុង​​​ភូមិ​​​ដែលមាន​​​ការ​​​ចោទថា​​​មាន​​​អ្នកចេះអំពើ​​​អាប​​​ធ្មប់​​​ក្នុង​​​ខេត្ត​​​កំពង់ស្ពឺ