កម្ចី​​​ថ្មី​​​របស់​​​ធនាគារ​​​ពិភពលោក​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​សកម្មជន​​​បឹង​​​កក់​​​ផ្ទុះ​​​កំហឹង​​​