ធនាគារ​​​​​​ពិភពលោក​​​​​​ព្យាករថា​​​​​កំណើន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផលិត​​​​​​​​​ផល​​​​​​ក្នុង​​​ស្រុក​​​សរុប​​​របស់​​​កម្ពុជា​​​នឹង​​​ធ្លាក់​​​ចុះ​​​​​​​​​​​​​​នៅ​​​ឆ្នាំ​​​​​​២០១៩