រដ្ឋមន្ត្រី​ចំណាយ​​​​៣៣៧.០០០ដុល្លារ​លើ​គម្រោង​​ចាក់ដី​សង់​​​​បន្ទាយ​អង្គរក្ស