លោក កឹម សុខា លើក​​​ឡើង​​​ថា ពល​​​រដ្ឋ​​​ខ្មែរ​​​ភាគ​​​ច្រើន​​​ចង់​​​ឲ្យ​​​មាន ‘ការ​​​ផ្លាស់​​​ប្តូរ​​​ជា​​​វិជ្ជមាន’