ដោយ​​​សារ​​​តែ​​​ទេពធីតា​​​ឆ្នាំ​​​ថ​​​្មី​​​សោយផ្លែ​​​​​​ចេក ​​​ធ្វើ​​​ឲ្យ​​​តម្លៃ​​​ចេក​​​ឡើង​​​​​​ថ្លៃ​​​ខ្ពស់​​​ខ្លាំង​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ឆ្នាំ​​​ថ្មី​​​នេះ