ការធ្វើ​សវនកម្ម​គាំទ្រ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ថ្មី ប៉ុន្តែ​​មន្ទិល​នៅតែ​មាន​