អ្នក​​ជំនាញ​​និយាយ​​ថា ក្នុង​ឱកាស​​​ពិធី​បុណ្យ​​ចូល​​​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​​នឹង​មាន​អាកាស​​ធាតុ​ត្រជាក់​​បំផុត​​​ក្នុង​​​​រយៈ​ពេល​​មួយ​ទស​វត្សរ៍​ចុង​​​ក្រោយ​នេះ​​​