​មហាផ្ទៃ​ទទួល​ស្គាល់​លោក កឹម សុខា ​ ប៉ុន្តែ​មិន​ទទួល​ស្គាល់​អនុប្រធាន​