គណបក្ស​​​សង្គ្រោះ​​​ជាតិនៅ​​​មិនទាន់​​​សម្រេច​​​នៅ​​​ឡើយពាក់​​​ព័ន្ធ​​​អនាគតនៃ​​​​ពាក្យ​​​ស្លោក​​​របស់​​​ខ្លួន​​​