ខេត្ត​​​ក្រចេះ​​​បញ្ចុះបញ្ចូល​​​​​ក្រសួង​​​វប្បធម៌​​​អនុញ្ញា​​​ត​​​ឱ្យ​​​ខ្លួន​​​រក្សា​​​ទុក​​​រូប​​​ចម្លាក់ព្រះ​​​វិស្ណុ​​​​​​អាយុកាល​​​១.៥០០ឆ្នាំ​​​