ព្រះមហាក្សត្រ​​ត្រូវបាន​​ទាញ​​ឱ្យ​ពាក់ព័ន្ធ​នយោបាយ​ដោយ​សារ​​​​​​​​អំពាវនាវ​ឱ្យ​​រាស្ត្រ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត