មន្ត្រី​​​នគរបាល​​​ប្រឈម​​​​​ទណ្ឌកម្ម​ បន្ទាប់ពី​ចោទ​​មេថាពុក​រលួយ​