អ្នក​​​ប្រមាថ​​​សពលោក សុខ អាន សូម​ទោស​​​ក្រោយ​​​មាន​​​ការ​​​គំរាម​​​ដាក់​​​ពាក្យ​​​បណ្តឹង​​​