​​​នគរបាល​​​​​​ស្វែង​​​រក​​​ជន​​​សង្ស័យ​​​​បំផ្ទុះ​​​ទូ​​​អេធីអឹម​​​ធនាគារ​​​កាណាឌីយ៉ា