លោក កឹម សុខា មាន​ភាព​ជឿជាក់​ ខណៈ​លោក ស ខេង ធ្វើការវិភាគ​