ធានាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​កំណត់​ពិដាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​​ឥណទាន​១៨% ដោយ​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ការ​​​ព្រួយបារម្ភ​​​​​​យ៉ាង​​​ខ្លាំង​​​