ទី​​​ផ្សារ​​​រថយន្ត​​​ជជុះ​​​បន្ត​​​ធ្វើ​​​ឲ្យរាំង​​​ស្ទះ​​​ដល់​​​សក្តានុពល​​​នៃ​​​ការ​​​វិនិយោគក្នុង​​​ប្រទេស​​​កម្ពុជា​​​