សមាជិក​​​សភា​​​អាមេរិក​​​​​​​​​ឱ្យ​​​ CPP បោះ​​​បង់​​​ចោល​ការ​​ធ្វើ​វិសោធកម្ម​​​