នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​ទីពីរ​ប្តឹង​លោក គឹម សុខ​ ទាមទារ​សំណង​១០លាន​រៀល​