បក្ស​ប្រឆាំង​គ្រោង​ជួប​មន្ត្រី​​សាលា​រាជធានី​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​គម្រោង​បង្កើត​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ព្រះអាទិត្យ​